Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Κέρκυρα. Ο Δήμος της Κέρκυρας θα προσλάβει εποχικό προσωπικό

http://24corfu.com
Ο Δήμος Κέρκυρας πρόκειται να προσλάβει εποχικό προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.
Η πρόσληψη αφορά 80 άτομα, ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέρκυρας, ο οποίος εκτείνεται και στα νησιά Μαθράκι, Ερείκουσα και Οθωνούς.
Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.corfu.gr