Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Κέρκυρα. Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Τρίτη 19 Ιανουαρίου.

Η πρόσκληση της 1ης συνεδρίασης
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική (1η)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :
1. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας».
2. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της παράτασης λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας και β) του επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).

Η πρόσκληση της 2ης συνεδρίασης
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Ε Ι Δ Ι Κ Η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :
1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κέρκυρας, συνοδευόμενου από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την αιτιολογική έκθεση εσόδων – εξόδων Π/Υ 2016 (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
2. Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2016 του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).