Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Κέρκυρα. Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός για τον δεματοποιητή

Σε δύο μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η εργολαβία της εγκατάστασης του δεματοποιητή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους όρους του διαγωνισμού που δημοσίευσε ο Δήμος Κέρκυρας.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος που έγινε την Πέμπτη, αφορά στην απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή Υποδομών Εκφόρτωσης-Δεμοτοποίησης-Εναπόθεσης δεμάτων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 402.196,63 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
1.    Κατηγορία υδραυλικών με προϋπολογισμό 199.859,76 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ)
2.    Κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό 178.544,10 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από Εθνικούς Πόρους, με 500.000,00 € και ανάλογη πίστωση στον δημοτικό προϋπολογισμό για το έτος 2016 και η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας.
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συνολικά σε δύο ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών από τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 26/07/2016.