Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Κέρκυρα. H τουριστική προβολή στο δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

1.    Ανακοινώσεις.
2.    Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.    Έγκριση σχεδίου προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2017 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
4.    Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ 5002645 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά  2014 – 2020 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).  

5.    Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κέρκυρας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
6.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικός) του έργου «Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων οικισμών, μονοπατιών, σημείων ενδιαφέροντος Ερείκουσας στην Κέρκυρα» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
7.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικός) του έργου «Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων οικισμών, μονοπατιών, σημείων ενδιαφέροντος Μαθρακίου στην Κέρκυρα» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
8.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
9.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις αγροτικών οδών Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
10.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
11.    Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα Περιβάλλοντος και Εξωραϊσμού Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
12.    Έγκριση 1ης παράτασης 3ης τμηματικής προθεσμίας (ενδεικτική) του Υποέργου 1 «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» της Πράξης «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ  Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
13.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας για τις «Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τάφρους και χάνδακες στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
14.    Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας» και άρσης διακοπής εργασιών (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
15.    Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Μαράσλειου Μεγάρου Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
16.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Εξωραϊσμός αυλής Δημοτικού Σχολείου Κανονίου(Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
17.    Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις – αγροτικών οδών Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
18.    Περί αυθαίρετων κατασκευών σε ρυμοτομούμενο χώρο (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
19.    Χαρακτηρισμός κύριας δημοτικής οδού (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
20.    Ομόφωνη Απόφαση για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη στη θέση «Αβράμη – Πλάτωνα» του οικισμού Πλάτωνα Τ.Κ. Νυμφών Δ.Ε. Θιναλίων Δήμου Κέρκυρας, ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 15 Σεπτεμβρίου 1982 (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
21.    Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
22.    Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» για την  εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο Δήμο Κέρκυρας (Ε.Σ. Ασπιώτης).
23.    Διαγραφή α) ποσού προσαυξήσεων επ’ ονόματι της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Α.Ε.», β) ποσών από χρηματικούς καταλόγους σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 4315/ 2014, γ) προστίμου από χρηματικό κατάλογο σε εφαρμογή του Ν. 4257/2014 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
24.    Διαγραφή α) ποσού 1.947,84 ευρώ από τον χρηματικό 3347/2016, επ’ ονόματι της επιχείρησης του SASSANO GIOVANNI του MICHELE που αφορά τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2016 και β) ποσού 89,16 ευρώ από τον χρηματικό  κατάλογο 1642/2016, επ’ ονόματι κ. Καρύδη Αναστασίας του Σπυρίδωνος για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για τοποθέτηση ικριωμάτων στην οδό Βελισαρίου 40 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
25.    Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ.  και μεταφορά – χρέωσή τους σε νέους χρεώστες λόγω μεταβίβασης – πώλησης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
26.    Διαγραφή  από Εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων ληξιπρόθεσμων  βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων Κ.Ο.Κ. και μεταφορά – χρέωσή τους στους αντίστοιχους χρεώστες (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
27.    Διαγραφή ποσών ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ. α) επ΄ ονόματι  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω μη αναγραφής των ορθών στοιχείων, β) επ΄ ονόματι ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΤΖΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και μεταφορά – χρέωση εις ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΟΤΖΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ και γ)  επ΄ ονόματι της Εταιρείας  «Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» και μεταφορά – χρέωσή τους εις μισθωτές (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
28.    Οικονομική επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Καράτε Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
29.    Ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 (Εισηγητής : κ. Στ. Κυπριώτης).
30.    Έγκριση του υπ’ αριθμόν 15 πρακτικού 6ου/21-12-2016 του Δ.Σ. της Αμιγούς Διακοινοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (Δ.Ε.Ι.Λ.Α.) περί ψήφισης του Προϋπολογισμού  της εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους  2017 (Εισηγητής : κ. Μ. Πρεντουλής).
31.    Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνη Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).
32.    Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνη Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).
33.    Έγκριση ισολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνη Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).
34.    Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνη Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).
35.    Παράταση της από 57828/23-09-2016 σύμβασης, που αφορά τις εργασίες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των δημοτικών σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
36.    Εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών σε Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2017 (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
37.    Λύση μισθώσεων  ακινήτων  στέγασης μέρους  του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου (Εισηγήτρια : κ. Μ. Μουζακίτη).
38.    Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-6/10-12-2016 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. (Εισηγήτρια : κ. Μ. Μουζακίτη).
39.    Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής : κ. Ι. Τσιριμιάγγος).
40.    Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017 – 2018 (Εισηγητής : κ. Ι. Τσιριμιάγγος).
41.    Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15-2/08-12-2016 Αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ περί του οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
42.    Έγκριση της υπ’ αριθμόν 16-1/13-12-2016 Αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του (5η) εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
43.    Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής στα πλαίσια της δωρεάς της Εταιρείας «IKOS RESORTS» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
44.    Συμμετοχή του Δήμου Κέρκυρας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια (E.F.U.S.) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
45.    Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων «Ιωάννης Καποδίστριας», β) της μετάβασης των κ.κ. Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αίγινα και γ) της διαθέσεως των σχετικών πιστώσεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
46.    Έγκριση α) της μετάβασης των κ.κ. Δημάρχου Κέρκυρας και Αντιδημάρχου Τουρισμού, Ανάπτυξης, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της διαθέσεως των σχετικών πιστώσεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
47.    Έγκριση της συμμετοχής του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στη συνάντηση της Παγκερκυραϊκής Επιτροπής Φορέων με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
48.    Έγκριση α) της μετάβασης της Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου κ. Θεονύμφης – Αθανασίας Μάστορα στην Αθήνα και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγήτρια : κ. Θ.Α. Μάστορα).
49.    Έγκριση α) της μετάβασης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ερείκουσας κ. Ανδρέα Γουλή στην Αθήνα και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
50.    Έγκριση α) της μετάβασης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Οθωνών κ. Θεόδωρου Λουκανάρη στην Αθήνα και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Θ. Λουκανάρης).
51.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
52.    Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παράδοσης  μισθωμένων – εκμισθωμένων κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2017. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή.
53.    Συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής μίσθωσης - εκμίσθωσης – αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2017. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή.
54.    Συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για τη μίσθωση – εκμίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2017. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη  συμμετοχή τους στην Επιτροπή.
55.    Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ – ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ», Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην ως άνω Επιτροπή.
56.    Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση Ευγενίου Βουλγάρεως Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην ως άνω Επιτροπή.
57.    Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κυττάρου Β’ & Αναβάθμιση – Επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ. Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην ως άνω Επιτροπή.
58.    Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση, αποκατάσταση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Κερκυραίων». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην ως άνω Επιτροπή.
59.    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444/Β/99) όπως ισχύει.
http://www.kerkyrasimera.gr